Python Exemplary
deutsch     english    
wiki

raspberry-gpio-python

A Python module to control the GPIO on a Raspberry Pi


 

Examples